Lelie administratie

(hierna te noemen de eigenaar van deze website) is gevestigd te De Lier in Nederland onder KvK nr. 75496305

Klant: degene met wie de eigenaar van deze website een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: de eigenaar van deze website en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon of bedrijf handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de eigenaar van deze website. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen & betalingen

Prijzen

Alle prijzen die de eigenaar van deze website hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die de eigenaar van deze website hanteert voor zijn/haar producten en/of diensten, op zijn/haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de eigenaar van deze website te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die de eigenaar van deze website niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uur en/of project tarieven van de eigenaar van deze website, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien partijen voor een dienstverlening door de eigenaar van deze website een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. de eigenaar van deze website is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de eigenaar van deze website de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. De eigenaar van deze website heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal de eigenaar van deze website prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst met de eigenaar van deze website op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van de eigenaar van deze website zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

De cijfers in de offerte zijn de kosten voor het project – het uiteindelijke te betalen bedrag zal worden vermeld op mijn facturen die in de loop van dit project zijn uitgegeven, rekening houdend met factoren zoals spoedkosten, namens mij betaalde kosten en eventuele wijzigingen in het project toepassingsgebied (al deze worden in deze algemene voorwaarden en het contract uitgelegd). Als de projectomvang niet wordt gewijzigd, is het zo dat het uiteindelijke te betalen bedrag niet zal verschillen van mijn offerte.

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt de eigenaar van deze website zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt de eigenaar van deze website slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Indien de klant mondeling de offerte accepteert, is de eigenaar van de website gerechtigd om pas te beginnen aan het project wanneer de offerte digitaal is goedgekeurd. Dit ter verzekering voor de eigenaar van de website.

Belasting

Per 1 januari 2020 zijn de prijzen met 0% BTW, omdat ik er voor gekozen heb om het nieuwe KOR belasting-stelsel in te gaan.

Betalingen en betalingstermijn

Je stemt ermee in je te houden aan het betalingsschema in de offerte en mijn facturen te betalen in overeenstemming met de voorwaarden op de factuur, of, indien geen voorwaarden worden vermeld, binnen veertien (14) dagen van ontvangst door de aankoop te doen of de offerte goed te keuren. Betaal alle bankkosten, administratiekosten en andere te betalen kosten in verband met het overmaken van betalingen zelf. De eigenaar van deze website mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen bij hogere facturen. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat de eigenaar van deze website de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Wat als ik niet op tijd betaal?

Gevolgen niet tijdig betalen

Ik weet zeker dat je begrijpt hoe belangrijk het is als klein bedrijf dat ik snel word betaald voor mijn facturen. Ik heb zelden problemen met late betalingen bij mijn klanten, maar ik moet mijzelf ook beschermen.Dus in het onwaarschijnlijke geval dat een van mijn facturen niet op tijd wordt betaald (geheel of gedeeltelijk), kan ik een vergoeding in rekening brengen. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de eigenaar van deze website gerechtigd een rente van 25% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Zodra er een maand te laat wordt betaald komt er een boete op de factuur. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de eigenaar van deze website. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Ik kan er ook voor kiezen om het project onmiddellijk te annuleren, het werk op te schorten totdat de betaling is ontvangen (inclusief het stoppen van lopend werk, het verwijderen van onbetaald materiaal en het verwijderen van de website), en / of juridische stappen te ondernemen om mijn vergoedingen en eventuele kosten van de advocaat terug te vorderen.Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de eigenaar van deze website zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van de eigenaar van deze website op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst aan de eigenaar van deze website, dan is hij nog steeds verplicht de openstaande facturen aan de eigenaar van deze website te betalen.

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is de eigenaar van deze website gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. De eigenaar van deze website roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan de eigenaar van deze website, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Retentierecht

De eigenaar van deze website kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van de eigenaar van deze website heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan de eigenaar van deze website. De eigenaar van deze website is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan de eigenaar van deze website te verrekenen met een vordering op de eigenaar van deze website.

Wat als ik mij bedenk?

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (custom producten)
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, catering opdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • indien het gaat om digitale downloads
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van de bestelling of;

 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen , oftewel het product heeft gedownload.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de mail van de eigenaar van deze website of via het contactformulier. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan de eigenaar van deze website, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van de eigenaar van deze website indien het product in gebreke blijkt te zijn. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal de eigenaar van deze website deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan de eigenaar van deze website heeft geretourneerd.

Recht van annulering

Je hebt een wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen waarin je recht hebt op volledige teruggave van betaling. Na de wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen geldt;

 • Je kunt dit contract ten allen tijde annuleren door mij minstens één (1) maand van tevoren schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen. Evenzo kan ik dit contract op elk moment annuleren door je ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen.
 • Annulering heeft geen invloed op enig voordeel of recht waar je of ik van tevoren recht op hebben. Dus ongeacht de annulering, betaal je mij voor alle openstaande facturen en voor werk dat al is gedaan maar nog niet is gefactureerd.

Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gaat om een fysiek en niet gepersonaliseerd product
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
 • het product is nog niet gebruik geweest

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en digitale producten & services kunnen niet worden geruild.

Hoe zit het met eigendom?

Eigendomsvoorbehoud

De eigenaar van deze website blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de eigenaar van deze website op grond van wat voor met de eigenaar van deze website gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan de eigenaar van deze website zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien de eigenaar van deze website een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft de eigenaar van deze website het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Dit betekent dat als het project voor voltooiing wordt geannuleerd, ik de eigendom van alles behoudt en je geen rechten worden verleend om ze te gebruiken.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar van deze website. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals in het Burgerlijk Wetboek staat beschreven.

Software, fonts en onbewerkte ruwe bestanden

Software en lettertypen die voor het project worden gebruikt, blijven mijn eigendom en worden niet aan je vrijgegeven. Evenzo worden ruwe en onbewerkte project bestanden niet aangeleverd. Als je de ruwe en onbewerkte bestanden voor het project nodig hebt, kan ik daarvoor een afzonderlijke offerte maken, inclusief de vrijgave van auteursrechten aan je. Eventueel kan ik je doorsturen naar waar ik ze heb aangeschaft.

Overdracht

Je mag je contract (inclusief de aanvullende overeenkomsten, de licenties die onder of in verband daarmee worden gegeven, of andere delen van je contract en aanvullende overeenkomsten) of aangeschafte producten aan niemand anders overdragen, toewijzen of vernieuwen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geld niet bij een eventuele verkoop van je bedrijf. Je bent niet verplicht een overname of verkoop van je bedrijf aan mij te melden, mits de nieuwe partij onder dezelfde voorwaarden verder wilt gaan.

Ik kan je contract niet overdragen, toewijzen of vernieuwen zonder door jou voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve aan een bedrijf of bedrijf waarin ik of mijn uiteindelijke eigenaren een meerderheidsbelang hebben. Dit geld ook bij een eventuele verkoop van mijn bedrijf. Ik ben niet verplicht een overname of verkoop van mijn bedrijf aan je te melden.

Inkopen van derden

Ik kan materialen van derden die in mijn ontwerpen worden gebruikt, kopen of in licentie geven (inclusief broncode, opwerk-bestanden, softwareprogramma’s, foto’s, illustraties, enz.). Wanneer ik dergelijk materiaal in licentie geef, blijven de intellectuele eigendomsrechten op het gelicentieerde materiaal eigendom van de externe leveranciers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Ik ben een onafhankelijke aannemer en niet je werknemer, en daarom zijn alle wetten volgens welke het eigendom van auteursrechten op werken die door een werknemer zijn gemaakt automatisch aan de werkgever worden overgedragen niet van toepassing, volgens de Amerikaanse copyrightwetgeving of andere wetten overal ter wereld. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de eigenaar van deze website is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wat gebeurt er met gevoelige informatie?

Geheimhouding

De klant en eigenaar van deze website houden iedere informatie die zij/hij (in welke vorm dan ook) ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie waarvan zij/hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan zij/hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij/hij de informatie ook geheim houdt. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • die al openbaar was voordat deze informatie werd vernomen of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van eigenaar.

die door de eigenaar openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht (gerechtelijk bevel, wet of regelgeving).

Wat als jij of ik niet tevreden zijn?

Klachten

De klant dient een door de eigenaar van deze website geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de eigenaar van deze website daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen de eigenaar van deze website uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de eigenaar van deze website in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de eigenaar van deze website gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de eigenaar van deze website. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling de eigenaar van deze website ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Wat is belangrijk tijdens het project?

Uitvoering van de overeenkomst

De eigenaar van deze website voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De eigenaar van deze website heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de eigenaar van deze website tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de eigenaar van deze website redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan de eigenaar van deze website. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert de eigenaar van deze website de betreffende bescheiden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de eigenaar van deze website en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant de eigenaar van deze website schriftelijk in gebreke stellen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van de eigenaar van deze website die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De klant geeft op eerste verzoek van de eigenaar van deze website de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Wat is belangrijk nadat het project is afgelopen?

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de eigenaar van deze website enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaat verplichtingen. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Evenzo geld dat wanneer de website is opgeleverd door de eigenaar van deze website er geen garantie is voor een bepaald aantal bezoekers en/of verkopen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van de eigenaar van deze website vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.

Aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als de eigenaar van deze website een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de eigenaar van deze website verschuldigd zijn.

Beperkingen aansprakelijkheid

Hoewel mijn doel is om topkwaliteit en klanttevredenheid te leveren, zijn er enkele dingen waarvoor ik geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden. Ik lever de te leveren producten op een as-is (zoals het is) basis, en ik doe geen belofte of garantie dat ze geschikt zijn voor een bepaald doel of dit zullen bereiken. Ik kan, beloof of garandeer niet dat services of producten die zijn gekocht of in licentie zijn gegeven door externe leveranciers vrij zijn van onderbreking of storing of dat ze beschikbaar blijven voor gebruik voor een specifieke periode. Ik ben niet aansprakelijk jegens jou voor gederfde winst of andere speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, noch ben ik aansprakelijk voor directe schade, tenzij veroorzaakt door mijn grove nalatigheid of fraude. De maximale schadevergoeding die verschuldigd is, zal in elk geval niet hoger zijn dan het bedrag van de werkelijk gefactureerde en aan mij betaalde kosten in verband met het project in kwestie.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, het klanten portaal of in een producten zoals een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

In het bijzonder ben ik niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens jou voor schade of verlies veroorzaakt door:

 • het gebruik van de ontwerpen en te leveren producten op een manier die niet valt onder de licentie die ik je verleen;
 • alles wat door mij in opdracht voor je is gedaan of materiaal dat je mij hebt verstrekt;
 • elke inbreuk op deze algemene voorwaarden door jou;

alle wettelijke, overheids-, contractuele of andere goedkeuringen die vereist zijn maar die je niet hebt verkregen, en je houdt mij schadeloos voor alle schade, kosten, vergoedingen, uitgaven en juridische kosten op basis van een vergoeding die ik oploop als gevolg van een van deze specifieke acties en omissies.

Overmacht

Noch jij, noch ik zijn aansprakelijk voor het niet nakomen van het contract, als de tekortkoming te wijten is aan overmacht (inclusief brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan, natuurramp, oorlog, burgeroorlog, invasie, daad van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden, rebellie, terroristische activiteiten, sanctie van de overheid, wetswijziging, staking, uitsluiting, industriële actie, embargo, sabotage, onderbreking of falen van elektriciteitsdienst, onderbreking of falen van transportnetwerken of andere openbare voorzieningen, onderbreking of falen van Internet of andere communicatiedienst en alles wat hieronder te rekenen valt). Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor de eigenaar van deze website 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de eigenaar van deze website er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. De eigenaar van deze website is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Overigen

Boetebeding

Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van de eigenaar van deze website een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de eigenaar van deze website waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Met opschortingsrecht wordt bedoeld dat als een partij zich niet aan de afspraak kan houden, de andere partij zijn verplichtingen kan uitstellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart de eigenaar van deze website tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de eigenaar van deze website geleverde producten en/of diensten.

Wijziging algemene voorwaarden

De eigenaar van deze website is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de eigenaar van deze website zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de eigenaar van deze website in bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Herzien op 25 februari 2020